الف- تحصیل حوزوی

تحصیل در حوزه علمیّه اصفهان (همزمان با  دبیرستان و دانشگاه) / 1362 تا 1374

استادان درس خارج

حضرت  آیة الله شیخ حسن صافی اصفهانی رحمة الله علیه  و  حضرت  آیة الله شیخ محمّد تقی مجلسی اصفهانی دامت برکاته          
استادان دروس سطح

حضرات آیات و حجج اسلام: زاهد نجفی، کلباسی ، مسافر ، فقهی، فقیه ایمانی و .....

 
ب- تحصیل دانشگاهی

اخذ دکتری علوم قرآن و حدیث : 1373 / راهنمای رساله: استاد دکتر سیّد محمّد باقر حجّتی

اخذ کارشناسی ارشد الهیّات : 1369  / راهنمای پایان نامه: استاد دکتر علیرضا فیض

ج- تدریس دانشگاهی

دکتری: سیزده سال

کارشناسی ارشد: شانزده سال

کارشناسی: چهارده سال

د- احراز مراتب دانشگاهی

استادی: شهریور 1386

دانشیاری: تیر 1382

استادیاری: بهمن 1373

 

آخرین اخبار