1- رئیس انجمن علوم قرآن و حدیث ایران (1391 تاکنون )

         2-  سردبیر و قائم مقام مدیر مسئول مجلّه الکترونیکی پژوهش های تطبیقی قرآن و حدیث ( 1395 تاکنون )

3-صاحب امتیاز و  مدیر مسئول مجلّه علمی-  پژوهشی پژوهش دینی (1379 تاکنون )

4-  سردبیر و قائم مقام مدیر مسئول مجلّه علمی-  پژوهشی پژوهش نامه قرآن و حدیث (1384 تاکنون )

5- مدیر گروه مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ( از مرداد 1396 تاکنون ) و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث و زبان و ادبیّات عرب آن دانشگاه ( از دی 1395 تا مرداد 1396 )  و مدیر گروه دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذکور  ( 1392 تا 1395 )

6- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (1389 تا خرداد 1396 )

7- رئیس کمیته تخصّصی قرآن و حدیث گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ( 1393 تا 1396 )

8-  عضو هیأت تحریریّه فصلنامه صحیفه مبین: مجلّه علمی  پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی (1384 تا 1395)

9- رئیس کمیته علمی همایش ملّی قرآن:عقلانیّت و معنویّت با رویکرد فرهنگی ( 1393 )

10- داور کمیسیون بررسی نشریّات علمی کشور وابسته به وزارت علوم ،  تحقیقات و فنّاوری ( 1391 تا 1395 )  

11- طرّاح سؤالات دکتری و کارشناسی ارشد مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی (1384 تا 1394 ) و نیز مصاحبه های مقطع دکتری آن دانشگاه (1384 تا کنون )

12-  رئیس کمیته تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری گروه علوم قرآن و حدیث واحد تهران مرکزی ( 1389 تا 1393 )

13-  سردبیر مجلّه علمی-  تخصّصی لسان صدق گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (1390 تا 1393 )

          14-  رئیس کمیته علمی همایش ملّی و  علمی پژوهشی ترجمه شناسی قرآن ( 1390  تا  1392 )

          15- رئیس کمیته علمی همایش ملّی و  علمی پژوهشی مقصد نهایی جهان ( 1390  تا  1392  )

          16-  رئیس کمیته علمی همایش ملّی و  علمی پژوهشی گستره دین در زندگی بشر ( 1391 )

          17- نایب رئیس انجمن علوم قرآن و حدیث ایران (1383 تا  1391 )

18-  عضو گروه علمی فقه، اصول و  علوم قرآن و حدیث پنجمین جشنواره بین المللی فارابی ( 1390 )

19-  رئیس کمیته علمی همایش ملّی و  علمی پژوهشی حکمت عملی در المیزان و سایر آثار اسلام پژوهان معاصر ( 1389 تا  1390 )

20-  ارزیاب علمی چهارمین جشنواره بین المللی فارابی ( 1389 )

          21-  عضو شورای برنامه ریزی قرآن و عترت معاونت فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (1384 تا  1389 )

22-  عضو گروه علمی فقه، اصول و  علوم قرآن و حدیث سومین جشنواره بین المللی فارابی ( 1388 )   

23-  راه اندازی دوره دکتری تخصّصی علوم قرآن و حدیث در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ( 1387 و  1388 )

24-  دبیر کمیته علمی همایش ملّی و  علمی پژوهشی روشها و مکاتب تفسیری ( 1387 و 1388 )

25 -  عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (1385 تا  1387 )

          26-  عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1382 تا 1386 )

27- رئیس کمیته علمی و عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی همایش علمی-کشوری سراج منیر ( 1385 )

28- مسئول بخش مسائل نظری اسلام در مجلّه  NATIONAL  INTEREST مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ( 1384 )

29- راه اندازی مرکز مطالعات میان فرهنگی معاونت فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ( 1382 و 1383 )

30- راه اندازی و عضویّت در هیأت مؤسّس انجمن علوم قرآن و حدیث ایران ( 1382 و  1383 )

          31-  مشاور معاون بین الملل قوّه قضائیّه (1382 تا  1383 )

 32-  مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (1378 تا   1382 )

آخرین اخبار